לדף הבית
שלום אורח התחבר
 
תנאי שימוש ופירסום

ברוכים הבאים למדריך התוכנות הישראלי Tochna.co.il (להלן: "המדריך" או "האתר"). האתר מנוהל, מופעל ומתוחזק ע"י פיקסיסופט, ע.מ. 013696059 (להלן: פיקסיסופט או המפיקים). תנאי שימוש אלה קובעים מה מותר ומה אסור בעת השימוש באתר, ומגדירים את אחריות המפיקים למידע המצוי בו. השימוש באתר כפוף לתנאים הללו, ומעיד על הסכמתך להם, לכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. אם יש לך שאלות ביחס לתנאים, תוכל לפנות אלינו באמצעות הטופס המתאים באתר. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים כמובן לגברים ולנשים כאחד.

זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני
בפיתוח האתר הושקעו ומושקעים עמל והון רב. האתר מכיל תוכנות, יישומים, גרפיקה, מידע, נתונים, קישורים, תכנים וחומרים שונים (להלן: "המידע"). המדריך והמידע מוגנים על ידי זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני וזכויות אחרות על פי כל דין של פיקסיסופט, ע.מ. 013696059 (להלן: פיקסיסופט או המפיקים).
השימוש במדריך ובמידע נועד לצרכיו הפרטיים של המשתמש בלבד ובכל מקרה, אסור להעתיק, לפרסם, להציג, לשדר, להעביר, למכור, למסור לצד שלישי, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במדריך ו/או במידע ו/או בכל חלק ממנו ו/או מתכניו אלא בהיתר מפורש, מראש ובכתב, מאת המפיקים.
אין לסרוק את המידע, להעתיקו, לגשת אליו או להשתמש בו באמצעות תוכנות המיועדות לאיחזור אוטומטי של מידע כדוגמת Crawlers, Robots וכדומה. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש בתוכנות כאלה לשם העתקת מידע למאגר נתונים, לקט, אתר אינטרנט או תוכנות מחשב אחרות כלשהן, שאינן האתר עצמו.
אין להציג את האתר או כל חלק ממנו בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
אין להציג את האתר או כל חלק ממנו בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנה את עיצוב האתר או מחסירה ממנו מידע כלשהו (לרבות סימני המסחר של המדריך).
אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק. מותר לקשר לעמודים מלאים באתר, מבלי לגרוע דבר מהמידע שבהם ובאופן שהגישה אליהם תהיה זהה לגישה אליהם מתוך האתר עצמו. אין לקשר למידע באתר, במנותק מדפי האינטרנט שבו הוא מופיע. למשל, נאסר לקשר לתמונה או לקובץ Flash במישרין. בעת הקישור, על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה בשורת הכתובת (Address bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
המפיקים רשאים להורות לך לבטל כל קישור החורג מתנאים אלה, כפי שיהיו מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה בעניין זה. אין להשתמש במידע באופן אחר כלשהו, אלא אם כן קיבלת לכך את הסכמתם המפורשת, מראש ובכתב של המפיקים ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן).

אחריות מוגבלת של מפיקי המדריך
המדריך מאפשר לחברות או גופים (להלן 'מעבירי התוכן' או 'חברות') להעביר ו/או להעלות ו/או לפרסם, לרבות בחינם, נתונים, מידע קישורים ותכנים מסוגים שונים.
מעביר תוכן השולח או מעביר נתונים ותכנים לפרסום במדריך מצהיר ומסכים כי אין כל מניעה חוקית בפרסום הנתונים האמורים וכי אין בכך פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים או גורם כלשהו. המפיקים אינם יכולים לפקח ולהיות אחראים על התכנים הנמסרים או המועברים אליהם ו/או המתפרסמים במדריך, ולא יהיו אחראים, בכל אופן שהוא, לתכנים ולנתונים ולכל המתפרסם במדריך ולכל נזק, ישיר או עקיף, ככל שיגרם כתוצאה מכל פרסום, שימוש או הסתמכות על הנתונים והתכנים המופיעים במדריך, לרבות בקישורים מהמדריך לכתובות אינטרנט אחרות לרבות, אך לא רק, דפי אינטרנט וקבצים להורדה. כל אחריות בכל הקשור לתכנים שבמדריך מוטלת על מעביר התוכן והוא מתחייב לשפות ולפצות את המפיקים בגין כל תביעה ו/או דרישה בכל קשר לתכנים ו/או הנתונים ו/או מודעות פרסום שהעביר ו/או ביקש לכלול במדריך.
פרסום כל מידע ותכנים במדריך אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש כל מוצרים או שירותים המופיעים במדריך. מפיקי המדריך אינם מבטיחים כי האתר יציג רק תוצאות רלוונטיות בכל ניסיון לאיתור מידע או נתונים או שיימצאו כל התוצאות המתאימות לבקשת המשתמש. מפיקי המדריך אינם אחראים כי לכל פרסום במדריך תהיה הענות כלשהי ובכל מקרה לא יישאו בכל אחריות בכל קשר לתגובות או תוצאות ככל שינבעו מהפרסום במדריך.
חלק מהמידע המופיע במדריך הינו תכנים מסחריים כגון פרסומות ומודעות מטעמם של צדדים שלישיים. המפיקים לא ישאו בכל אחריות לתכנים אלה ולכל תוצאה הנובעת או העשויה לנבוע כתוצאה מהסתמכות עליהם, קשירת קשר משפטי בגינם וכו'.
המפיקים אינם מתחייבים ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל המפיקים או אצל מי מספקיהם.
המפיקים לא ישאו באחריות לכל תוצאה שתנבע מאי-היענות לפניות משתמש באמצעות האתר.
המפיקים ישתדלו לשלוח הודעת דואר אלקטרוני אחת לפחות בכל מקרה של מועמדות להסרה או הסרה של מידע מהמדריך, לגורם שהזין אותו. אין המפיקים אחראים למי מן התוצאות הנובעות או העשויות לנבוע כתוצאה מאי-משלוח הודעת הדואר האלקטרוני או מכשל בשליחתה או בקבלתה ואין המפיקים מוודאים או מסתמכים על קבלתה אצל הנמען בכדי לפעול בהתאם להודעה.
המפיקים אינם אחראים לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם עקב חשיפת פרטים בטעות של גולשים או מפרסמים לרבות כתובות דואר אלקטרוני, משלוח של הודעות דואר אלקטרוני ליעד שגוי, אי העברת טופס שמילא גולש ליעדו או העברתו בצורה שגויה או משובשת.
המפיקים רשאים להגביל את כמות הפניות שמעביר תוכן יכול לקבל, לפי חברה ו/או לפי מוצר. כל פנייה שמעבר למספר שנקבע – ייתכן שתימחק ללא כל אחריות ישירה או עקיפה מצד המפיקים.
המפיקים יהיו רשאים לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר. בנוסף, רשאים המפיקים להפסיק בכל עת את פעולת האתר, פרסום המידע בו או השירותים שהוא מציע, כולם או מקצתם. את כל הפעולות הללו רשאים המפיקים לבצע בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות, לא כל שכן אם יחליטו המפיקים להפסיק לזמן קצוב או כליל את פעולת האתר. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפיקים בגין ביצוע שינויים והפסקות כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

זכותם של המפיקים לסרב לפרסם
המפיקים שומרים לעצמם את הזכות לסרב לפרסם ו/או להפסיק כל פרסום ו/או לא להמשיכו ו/או לסלק, למחוק ולשנות כל תוכן שהוא וכן את הזכות לקבוע ולהציב נתונים בכל סיווג או מיקום במדריך ו/או לשנותם או לבטלם, והזכות לבחירת מילות מפתח למנוע חיפוש ו/או לשנותן או לבטלן, הכל לפי שיקול דעתם הבלעדית של המפיקים.
אם המפיקים יחליטו לערוך שינוי מהותי בהופעה או בפרסום של חברה ששילמה למפיקים עבור הפרסום או ההופעה - המפיקים יודיעו על כך בדואר אלקטרוני או באמצעי אחר לחברה המפרסמת. האחריות בגין שליחת הודעה זו דינה כדין כל משלוח של הודעת דואר אלקטרוני כפי שפורט לעיל לרבות אי-אחריות המפיקים בחוזים או בנזיקין ע"פ כל האמור לעיל. אם החברה תודיע כי אינה מסכימה לשינויים, רשאים המפיקים להפסיק את הפרסום, ותקרת ההחזר לה תהיה זכאית החברה המפרסמת הינה החלק היחסי של התשלום שהתקבל ממנה על פי משך הזמן שנותר עד גמר הפרסום כפי שסוכם.

פרטיות
האתר שומר נתוני גלישה באתר באופן אנונימי כגון מועד הגלישה, דפים שנצפו, טפסים שנשלחו, פעילויות שנעשו באתר ועוד. יובהר כי כתובת ה-IP של הגולש נשמרת והיא תימסר על פי שיקול דעת המפיקים.
המפיקים אינם מתחייבים כי הנתונים הסטטיסטיים אותם הם מוסרים נכונים ומדויקים. הנתונים מבוססים על רישום של לוגים (Logs) ותיעוד בדטהבייס והם עשויים להיות שגויים מכל סיבה שהיא, טכנית או אנושית.

דיוור אלקטרוני
בהרשמתך לאתר אתה מאשר כי תקבל מהאתר אימיילים המודיעים לך על לקוחות המעוניינים במידע אודות התוכנות שלך (RFI), וכן דו"חות תקופתיים על הפעילות שלך באתר ומידע נוסף הקשור בהופעתך באתר זה ובאפשרות שידרוגה, וכי אין לך התנגדות לכך.
בכל עת תוכל, ע"י לחיצה על הקישור המתאים שיופיע בהודעות הדואר האלקטרוני, לבקש את הסרתך - והמשמעות של כך היא מחיקת חברתך ומוצריך מהאתר, כך שלא תופיע עוד לגולשים באתר, ולא תוכל לקבל פניות מלקוחות המתעניינים בתוכנות שלך.

שינוי תנאי השימוש
המפיקים רשאים בכל עת לשנות את הוראות תנאי שימוש אלה. יש לעיין בהם באופן קבוע כדי לעמוד על השינויים שחלו בהם. תאריך השינוי האחרון יצויין בתחתית תנאי שימוש אלה.

הסכמה לתנאים
כל בקשה לפרסום במדריך ו/או העברת נתונים ו/או תכנים כל שהם ו/או גלישה באתר מהווים אישור והסכמה לתנאים האמורים לעיל.

דין וסמכות שיפוט
על השימוש באתר ובשירותיו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.


שינוי אחרון של תנאי שימוש אלה: 20 בספטמבר 2015

לדף הבית


 

חדשות מעולם התוכנה
30 / 7 / 2021
הנשיא ביידן הופך לסיוט של ענקיות הטכנולוגיה
ג
חצי שנה אחרי שהנשיא נכנס לבית הלבן, ייתכן מאוד שבעמק הסיליקון כבר מתגעגעים לטראמפ. ביידן מינה נבחרת של משפטנים שהחלום הרטוב שלהם הוא לפרק ולהחליש את ענקיות הטכנולוגיה, הוא מפזר רמזים על הסרת החסינות של הרשתות החברתיות ואינו מהסס להטיח בהן אמירות קשות
30 / 7 / 2021
תשכחו מהאינטרנט, אנחנו נכנסים ל-Metaverse
שחקן מספר אחת
הרשת כפי שאנחנו מכירים אותה צפויה לעבור מהפך ולהיוולד מחדש בתור יקום וירטואלי בתלת-ממד שבו אנחנו נעבוד, נבלה, נעשה קניות ונטייל. "במקום לצפות בתוכן, נהיה בתוכו", הסביר מארק צוקרברג, שרוצה להיות האדריכל המרכזי של המהפכה. האם "האייפון של המטאברס" יהיה משקפי מציאות מדומה, עדשות מגע חכמות או שבב במוח? ואילו עוד מכשולים עומדים בדרך?
29 / 7 / 2021
בסעודיה, ברואנדה ובאזרבייג'ן: כך פועלת תעשיית ריגול הסייבר הישראלית
אישה מדברת בטלפון על רקע משרדי NSO
שערוריית NSO היא רק קצה הקרחון: מתחת לרדאר רוחשת כאן תעשייה שלמה של טכנולוגיות ריגול שנמכרות, כמעט באין מפריע, לכל דורש. כן, גם אם מדובר במדינות אויב, ברפובליקות טוטליטריות ובמשטרים מפוקפקים. לצד הביקורת הגוברת על היעדר פיקוח ממשלתי, עולות טענות כי החברות האלה אף נהנות מתמיכת המדינה, שמציעה את מוצרי הריגול כצ'ופר בדרך לשיתופי פעולה אסטרטגיים. במשרד הביטחון טוענים כי "נלקחים בחשבון שיקולים ביטחוניים, מדיניים ואסטרטגיים", אבל אולי הגיע הזמן לכלול גם שיקולי מוסר?
27 / 7 / 2021
"יש לי עסק לאמנות, מה אני מבין בהתקפות סייבר?"
שבח בן יהודה
אחד מכל חמישה עסקים בישראל חווה מתקפת סייבר, אבל את המכה הקשה ביותר חוטפים העסקים הקטנים, שמתקשים לממן הגנה ולהשתקם אחרי משבר. ההאקרים אוהבים אותם במיוחד: הפריצה קלה, דמי הכופר לא בשמיים, ולרוב הם משלמים בשקט. שבח בן יהודה לא שילם - וכמעט איבד את מפעל חייו: "כשהבנתי שפרצו לי בפעם השנייה אמרתי לאלוהים: אתה מסתלבט עליי"
23 / 7 / 2021
קבוצות הפייסבוק שיעזרו לכם להכיר חברים חדשים
טיוליק
כולנו זקוקים לחברים, אך למצוא אותם עשוי להיות לא פשוט. פלטפורמות להיכרות רומנטית אונליין הן נפוצות, אבל יש אנשים שהחליטו להרים את הכפפה ולייצר קהילות גם כדי ליצור קשרים חבריים. דרך טיולים או יציאות, עבור בני גיל הזהב או לנשים בלבד - הקבוצות האלו נוצרו במטרה שאף אחד לא יישאר לבד
22 / 7 / 2021
5 דברים שלמדנו על הכניסה של נטפליקס לגיימינג
נטפליקס
אחרי שורה של הדלפות ושמועות, ענקית הסטרימינג אישרה באופן רשמי כי היא מתרחבת לתחום הגיימינג: החברה תתמקד קודם כל במשחקים למובייל שיוצעו למשתמשים במסגרת האפליקציה הקיימת, ללא תוספת תשלום. וכן, חלקם יתבססו על הלהיטים של החברה - כי צריך להעביר את הזמן עד העונה הבאה
19 / 7 / 2021
פגסוס: כך הופכים את הטלפון למכשיר ריגול
גבר מחזיק סמארטפון
תוכנת הריגול של חברת הסייבר הישראלית NSO יכולה להפוך מכשירי אייפון ואנדרואיד לכלי ריגול מתוחכמים: מי שמפעיל אותה יכול לשלוף קבצים, לגשת למיקום של הטלפון ואפילו להפעיל את המצלמה והמיקרופון. במקרים רבים, תהליך ההדבקה הוא Zero-Click - ללא לחיצה של הקורבן על לינק זדוני
16 / 7 / 2021
יומן מסע: בדקנו איפה באמת יש 5G בישראל
השוואת 5G
חברות הסלולר מבטיחות לנו הרים וגבעות, הורדות במהירויות מטורפות וגיימינג ללא מעצורים. המציאות הרבה פחות זוהרת: בישראל נפרסו עד כה רק 812 אנטנות 5G, חלקן מספקות חוויית גלישה איטית שבטח לא תרגש את הפרזנטורית נועה קירל. תזמינו לי דור 5? אולי כשבאמת תהיה פריסה
16 / 7 / 2021
הצ'יוואווה העצבנית שכבשה את טיקטוק
אביתר והכלבה ניקי
"אילפתי את הכלבה שלי להיות שחקנית של הבימה", מתגאה אביתר עוזרי, בן 22 שמתחזק ביחד עם הצ'יוואווה ניקי חשבון עם מיליוני עוקבים. כך הפכה ניקי, מלאך עם "נשמה של פיטבול", לכוכבת שאנשים עוצרים ברחוב בשביל תמונה
15 / 7 / 2021
ההנפקה שיצאה משליטה: למה המשטר הסיני מעניש את "דידי"?
חברת דידי
רגע אחרי שחברת שיתוף הנסיעות הסינית הונפקה בניו יורק, המשטר בבייג'ינג פתח נגדה בחקירה והסיר 25 אפליקציות שלה מהחנויות. הסיבה הרשמית היא חשד לאיסוף מידע אישי, אבל ברקע עומד החשש הסיני שהנפקות בארה"ב יעניקו לממשל בוושינגטון השפעה, מידע וכוח. אילו עוד חברות צריכות לדאוג?
14 / 7 / 2021
הטכנולוגיות המנצחות של אולימפיאדת טוקיו 2020
אינטל טוקיו 2021
שידורים חיים על גבי 5G, צפייה בתחרויות שחייה עם משקפי מציאות רבודה ורובוטים שיעשו לצופים בדיקות קורונה ואפילו יאספו כדורי ברזל תועים: האולימפיאדה בטוקיו תהיה עמוסה בחידושים טכנולוגיים, חלקם תוצרת הארץ
13 / 7 / 2021
רעיון יפה, ביצוע כושל: מה קרה לעיר החכמה הראשונה באמריקה?
העיר קולומבוס באוהיו זכתה ב-50 מיליון דולר כדי להפעיל אוטובוסים ללא נהג, לפתור בעיות חניה בעזרת חיישנים ואפליקציות, להקים מרכזי מידע דיגיטליים ועוד. אבל תקוות מוגזמות, תקלות טכניות ומגפת הקורונה פגעו במיזם. האם נסדק חזון העיר החכמה?
11 / 7 / 2021
מומחים לוואטסאפ? בואו להראות לנו
אפליקציית וואטסאפ
מהו מספר החברים המרבי בקבוצה, איך מאבטחים את החשבון ואיזה פיצ'ר מארק צוקרברג הבטיח למשתמשים? את זה שאתם מכורים לוואטסאפ אנחנו כבר יודעים, אבל האם אתם באמת מכירים אותה לעומק? בחנו את עצמכם
09 / 7 / 2021
רובוט, טריק: עליית המכונות עדיין רחוקה
הרובוט Pepper בפרלמנט הבריטי
תאגיד הענק היפני סופטבנק הפסיק לייצר את הרובוט החמוד פפר ונפטר מרוב אחזוקתיו בחברת הרובוטים בוסטון דינמיקס, במהלך שמסמל את האכזבה מכך שהתחום לא מצליח להתרומם ולייצר רובוטים שהם מעבר לגימיק או צעצוע נחמד. אלה הסיבות שהמכונות ממש לא הולכות להשתלט על העולם בקרוב
09 / 7 / 2021
הדפדפנים שישמרו על הפרטיות שלכם
צעירה משתמשת במחשב
דפדפן הוא כלי שמשמש אותנו במשך שעות בכל יום, אך אנו לא משקיעים בו מחשבה רבה. בעוד שרובנו משתמשים בדפדפנים של ענקיות הטכנולוגיה מתוך ברירת מחדל, בשוק יש אפשרויות מגוונות. אם אתם מעדיפים דפדפן שיחסום את הניסיונות לעקוב אחריכם בזמן הגלישה - המדריך הזה בשבילכם
06 / 7 / 2021
רכישת חדר בדירה, קוד גנטי ומלחמה בפייק ניוז - העתיד של ה-NFT
NFT
בחודשים האחרונים טכנולוגיית ה-NFT - אסימונים דיגיטליים ייחודיים על גבי רשת הבלוקצ'יין - עלתה שוב ושוב לכותרות, כשבעזרתה נמכרו ציוצים, ממים וגיפים בסכומי עתק. האם זוהי רק ההתחלה והטכנולוגיה הזו תשנה את חיינו?
05 / 7 / 2021
אפל ומיקרוסופט נערכות לעוד סבב לחימה
ביל גייטס וסטיב ג
בשנות התשעים, אחרי עשרים שנה של יריבות, השאירו שתי החברות את המשקעים מאחוריהן בשביל שלום קר ששיאו היה השקעת ענק של מיקרוסופט באפל. אבל אחרי הנאום של מנכ"ל מיקרוסופט בהשקת ווינדוס 11, לאף אחד כבר אין ספק: שתי החברות שוב נמצאות במסלול התנגשות. למה דווקא עכשיו?
02 / 7 / 2021
סודי בהחלט: סטארטאפים בחסות השב"כ
XTEND מתאו שפירא , רובי ליאני, אביב שפירא, אדיר טובי
רחפנים שמתחברים למשקפי VR, סימולציה של יום עבודה לפני הגיוס וניתוח מתקדם של הקלטות קוליות: אפשר רק לדמיין למה השב"כ בחר בטכנולוגיות האלה לאקסלרטור שפועל בשיתוף קרן ההשקעות של אוני' ת"א. ע', האחראי על החדשנות בשירות: "ההתמחות שלנו היא בטכנולוגיה דו-שימושית: השימוש העיקרי אזרחי, אבל בהסטה קטנה היא יכולה לפתור כאב משמעותי בארגון"
02 / 7 / 2021
בגיל 76: ההייטקיסט הישראלי נחוש לשנות את עולם הטלוויזיה
ההתמודדות עם שוק הסטרימינג, החברות עם רופרט מרדוק, והתחזית איך ייראה עולם הטלוויזיה בשנים הקרובות. ההייטקיסט אייב פלד לא מפסיק להמציא את עצמו (ואת הרגלי הצפייה שלנו) מחדש, ומגלה למה אסור להספיד את הטלוויזיה הרב–ערוצית, ומהו פרויקט חייו האמיתי ("הנכד, כמובן")
02 / 7 / 2021
מדריך: כך תגנו על הילדים מסכנות ברשת בחופש הגדול
ילד עם מחשב נייד
גם שנה של סגרים ומבצע צבאי לא מנעה מהחופש הגדול להגיע, בדיוק של שעון שוויצרי, בתחילת יולי. איתו מגיעות גם שעות ארוכות של הילדים מול המסך - וחשיפה מוגברת לסכנות. ריכזנו עבורכם טיפים חשובים שיעזרו להגן עליהם
28 / 6 / 2021
50 שנה של שערוריות: מזל טוב אילון מאסק!
אילון מאסק
יש שיקראו לאילון מאסק גאון ויש שיקראו לו משוגע, אבל הילד הנצחי חוגג יובל, ואנחנו כאן כדי להרים לו. מהציוצים על קריפטו ועד החלומות על מאדים - זו רשימת הרגעים הבלתי נשכחים של היזם הכי ייחודי בעולם. שיהיה במזל טוב!
25 / 6 / 2021
"מה שענקיות הטכנולוגיה עושות זה ריגול, וזה לא צריך להיות חוקי"
ג
ג'ון פון טצ'נר, מייסד ומנכ"ל ויואלדי, רוצה להרחיק את המשתמשים מחברות כמו גוגל ומיקרוסופט באמצעות דפדפן עם חוסם פרסומות ושירותים מובנים למייל ותרגום: "שמירה על הפרטיות היא עיקרון". בראיון ל-ynet הוא מזהיר מהאופן שבו ניתן להשפיע עלינו ומספר איך הוא מצליח בכל זאת להכניס כסף
24 / 6 / 2021
מ-1985 עד היום: כל הגרסאות של ווינדוס
ביל גייטס עם אחת הגרסאות המוקדמות של ווינדוס
רגע לפני שמיקרוסופט משיקה את ווינדוס 11, נזכרנו בכל הגרסאות הביתיות של מערכת ההפעלה הפופולרית בעולם: משיתוף הפעולה עם אפל בווינדוס 1, דרך ווינדוס 95 שהביאה לחיינו את כפתור ה"התחל" ועד לווינדוס 10 שהייתה אמורה להיות הגרסה הממוספרת האחרונה. קבלו את קיצור תולדות החלונות
23 / 6 / 2021
"לא חשבתי ש-90% מהאוכלוסייה הערבית לא יודעת לשלוח מייל"
אישה עם לפטופ
מחקר של המרכז הבינתחומי מצא כי האוכלוסיה הערבית בארץ נמצאת הרחק מאחור בכל הנוגע לכישורים דיגיטליים, ואף לחיבור הולם לאינטרנט. החוקרות מתריעות כי הפער משליך על כל תחומי החיים וקוראות לממשלה להתערב לפני שהמצב יחמיר. "תשתית דיגיטלית חשובה לא פחות מכבישים וחשמל"
21 / 6 / 2021
אפל TV החדש: סטרימר עם נגיעות של קונסולה
אפל TV 4K דור ששי
בדקנו את הדור החדש של הסטרימר הפופולרי מבית אפל וגילינו חוויית שימוש מצוינת, שלט משודרג ושבב עוצמתי שישמח את חובבי הגיימינג. האם כל זה מצדיק את הפער במחיר לעומת המתחרים?
20 / 6 / 2021
איך לדבר על AI בלי להסתבך
רובוט במוקד שירות לקוחות
שמתם לב שדיבורים על בינה מלאכותית מסבכים את הדוברים? גוגל, מיקרוסופט, IBM ורבים אחרים כבר נאלצו להתנצל על פאשלות בתחום ה-AI. האחרים למדו לקח ונזהרים בלשונם. אז אם אתם מנסים להבין על מה הם מדברים, הנה המדריך המלא. איך לדבר על AI בלי להגיד כלום
18 / 6 / 2021
הרבה יותר מבינג': הכיוונים החדשים והמסקרנים של נטפליקס
מתוך העונה החמישית של "בית הנייר"
החברה שהתחילה מהשכרת סרטים בדואר, והמציאה את עצמה מחדש כענקית סטרימינג, ניצבת שוב בפני סביבה עסקית משתנה. כעת היא בוחנת את תחומי הגיימינג, הפודקאסטים והאירועים החיים. האם זה יספיק נגד היריבה דיסני?
18 / 6 / 2021
הסכנה: בינה מלאכותית ללא עכבות
הבינה המלאכותית משתלטת על החיים של כולנו, ויש לה לא מעט יתרונות. הבעיה מתחילה כשהיא משחזרת הטיות ואפליות מהחיים האמיתיים - על רקע מגדר, מוצא, גיל ואפילו מקום מגורים. האיחוד האירופי כבר הכריז מלחמה נגד הבינה המלאכותית הפוגענית, האם החברות הישראליות יבינו את המסר בזמן?
11 / 6 / 2021
לא מפסיקה לחדש: מה עובר על טוויטר?
אפליקציית טוויטר
במשך שנים הרשת החברתית כמעט ולא הכניסה שינויים לפורמט המוכר, אבל החודשים האחרונים היו עמוסי הכרזות עבורה: פיצ'רים בתשלום, חיקוי לסטוריז וחדרי אודיו הם רק חלק מהחידושים. מה היא מקווה להשיג ולמה דווקא עכשיו?
09 / 6 / 2021
אפל יוצאת לקרב נוסף במלחמת הפרטיות
טים קוק ב-WWDC 2021
ענקית הטכנולוגיה הציגה בכנס המפתחים שלה, WWDC, לא פחות מחמישה כלים חדשים לשמירה על הפרטיות - והזכירה לנו עד כמה המידע הפרטי שלנו חשוף ברשת. למה אפל רוצה להיות מלכת הפרטיות ואיך זה קשור לפייסבוק?

יצרן / משווק תוכנה?

האתר פתוח להצטרפות ללא תשלום

כרגע גולשים באתר: 153 משתמשים